ابتدای امر متذکر می شویم که سیستم مانیتورینگ و plc علاوه بر اینکه در فرایند کار ماشین آلات قابل استفاده است در بهبود عملکرد و کنترل تابلو برق ها نیز تاثیر دارد.

ابتدای امر متذکر می شویم که سیستم مانیتورینگ و plc علاوه بر اینکه در فرایند کار ماشین آلات قابل استفاده است در بهبود عملکرد و کنترل تابلو برق ها نیز تاثیر دارد.