ماشین آلاتی که در مقایسه با نحوه کار و انجام تولیدات در گذشته های دور، تغییرات و تاثیرات زیاد و به سزایی بر صنعت های مختلف داشته اند.

ماشین آلاتی که در مقایسه با نحوه کار و انجام تولیدات در گذشته های دور، تغییرات و تاثیرات زیاد و به سزایی بر صنعت های مختلف داشته اند.